تلاش
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٠  کلمات کلیدی:
گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیکمی شد

و برمی گشت
 

پرسیدند :

چه می کنی ؟
 
پاسخ داد :

در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم ...
گفتند :
حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار
زیاد است

و این آب فایده ای ندارد

گفت:


شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ،
اما آن هنگام که خداوند می پرسد :
زمانی که
دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی ؟
پاسخ
میدم:

هر آنچه از من بر می آمد !!