پیام های بهداشت روان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
پنج خصلت کودکان را دوست دارم
 

 
اول اینکه اهل گریه اند
 

 
دوم اینکه بر زمین خاکی جمع می شوند و در پی تشریفات نیستند
 

 
سوم اینکه دعوا می کنند اما کینه به دل نمی گیرند و چند لحظه  بعد آشتی و رفاقت می کنند
 

 
چهارم اینکه چیزی برای فردا ذخیره نمی کنند
 

 
پنجم اینکه می سازند و خراب می کنند و به هیچ کدام دلبستگی ندارند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه جمله مهم که بیان آن برای ما از همه سخت تر است:

  

به من کمک کن!

متاسفم!

دوستت دارم!

/ 0 نظر / 56 بازدید