سالمند آزاری

سالمند آزاری

 

در سراسر جهان، خشونت در زندگی بسیاری از افراد به چشم می خورد. برای بسیاری از شهروندان، دور ماندن از آسیب خشونت به معنای قفل کردن درها و پنجره ها و دوری از نقاط خطرناک می باشد اما برای عده ای دیگر چنین راه فراری وجود ندارد چرا که در پشت همین درها و پنهان از دید دیگران، با بیشترین تهدید خشونت رو به رو می شوند.

نوزادان، کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان ، میانسالان  و سالمندان می توانند قربانی ظلم آشنایان و بیگانگان شوند و یا خود بر جسم خویش لطمه زنند.

خشونت علیه سالمندان

سابقۀ آزار سالمندان توسط افراد خانواده به قرون وسطی باز می گردد. تا زمان ارائۀ راه کارهایی برای برخورد با کودک آزرای و خشونت های خانگی در ربع قرن گذشته ، ین مساله بیشتر موضوعی خصوصی محسوب شده و از افکار عمومی مخفی می ماند. این مشکل که در ابتدا تنها به عنوان یکی از مسائل مرتبط با رفاه اجتماعی سالمندان شناخته می شد، امروزه همانند دیگر اشکال خشونت خانگی به مساله های مورد توجه سیستم های قضایی و سلامت همگانی تبدیل شده است. در سال 1975 و دهۀ 80 برای اولین بار موارد بد رفتاری با سالمندان در مجلات علمی بریتانیا مطرح شد. و بررسی های علمی و فعالیت های دولتی در استرالیا ، کانادا، چین، نروژ، سوئد و ایالات متحده امریکا  و گزارش های حاصل از کشورهای در حال توسعه مشخص کرد که این پدیده ، پدیده ای جهان شمول است.

 بطور معمول شروع سالمندی  در حدود سنین 60 تا 65 سالگی است. توجه بیشتر به بدرفتاری با سالمندان ناشی از این باور است که در دهه های آتی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه با افزایش جمعیت سالمندان روبه رو می شویم.

بطور معمول همه بر این باورند که آزار سالمندان ناشی از غفلت یا انجام اقداماتی خاص می باشد که در هر دو حالت اغلب به عنوان بی توجهی قلمداد می شود و می تواند عمدی یا غیرعمدی باشد. آزار و اذیت سالمندان می تواند ماهیت فیزیکی داشته یا روانی باشد (شامل پرخاشگری لفظی یا آزار عاطفی) یا می تواند از محرومیت های مادی یا اقتصادی ناشی شود.

بدون توجه به نوع خشونت، آزار سالمندان موجب زجر، درد یا آسیب فزاینده، نقض حقوق انسانی و افت کیفیت زندگی آنها می شود. هر نوع بدرفتاری با سالمندان با توجه به تعدد وقوع، تداوم، شدت عواقب و بیشتر از  همه زمینه فرهنگی هر جامعه آزار، غفلت یا استثمار نامیده می شود.

تعریف مطرح شده در انگلستان در رابطه با ازار سالمندان که بعدها مورد پذیرش سازمان های بین المللی پیشگیری از ازار سالمندان قرار گرفت، چنین است : آزار سالمندان به معنای انجام یک فعل منفرد یا مکرر، یا عدم انجام فعلی لازم در هر زمینه ای می باشد که یکی از حقوق فرد سالمند است. چنین آزاری اغلب به گروه های زیر تقسیم می شود :

-       آزار فیزیکی : ایجاد درد یا آسیب، تهدید فیزیکیف ممانعت فیزیکی یا دارویی

-       آزار روحی و عاطفی : ایجاد اضطراب ذهنی

-       آزار اقتصادی و یا مالکیتی : استفاده و یا بهره برداری نادرست و غیرقانونی از سرمایه و یا امکانات فرد سالمند

-       آزار جنسی : ارتباط جنسی به هر شیوه بدون موافقت فرد سالمند

-       غفلت : خودداری یا کوتاهی در انجام وظایف مراقبتی . این مورد ممکن است شامل اقدام آگاهانه و عمدی برای اعمال فشار، عوواقب جسمی و روحی به فرد سالمند باشد.

محققان نروژی آزار سالمندان را به صورت مثلث خشونت شناسایی کرده اند که در آن قربانی، مهاجم و سایر افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم ناظر آزار می باشند، شناسایی می شوند.

جایگزینی سالمندانی که در مقام رهبر خانواده محسوب می شوند و محروم کردن آنها از استقلال شان با نام محبت به آنها، دربسیاری از کشورهای برخوردار از بنیان های خانواده مرکزی و حس بسیار قوی خانواده دوستی متداول می باشد. چنین رفتار محافظه کارانه ای که ممکن است فرد سالمند را مطرود، افسرده و بی روحیه کند، نوعی از آزار سالمندان محسوب می شود. در برخی از جوامع سنتی، زنان بیوه سالمند از خانواده رانده شده و دارایی آنها تصرف می گردد.

 

واحد بهداشت روان

 

/ 1 نظر / 279 بازدید